Podargus strigoides

Podargus strigoides
Australie

Other Podarges

Podargus strigoides

Podarge gris

Tawny Frogmouth

Podargus papuensis

Podarge papou

Papuan Frogmouth